ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY

Algemene informatie

We hebben het recht om deze voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Van deze Algemene Voorwaarden is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Indien zich verschillen tussen beide taalversies mochten voordoen, geldt hetgeen in de Nederlandstalige versie is opgenomen.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.more4u.be of https://more4u.virtuagym.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden . Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Toepasselijk recht

U begrijpt dat op alle overeenkomsten uitsluitend Belgisch recht van toepassing is en dat eventuele geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien uitsluitend aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Turnhout zullen worden voorgelegd.

A. PERSONAL TRAINING & ONLINE COACHING, ONLINE FITNESS & SMALL GROUP TRAINING

Artikel 1: Aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met de Personal Trainer : De Moor Jeannine, Noord-Brabantlaan 45, 2300 Turnhout. Deze Personal Trainer huur je in voor het geven van algemeen adviezen op gebied van training, voeding, online coaching, online fitness & small group training, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden bij dit programma.

Artikel 2: aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u een overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou kunnen beperken. Indien u twijfelt aa uw fysieke mogelijkheden om aan dit programme mee te doen, dient u met uw arts te overleggen. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en u ontheft hierbij de Personal Trainer van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt verstrekt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 3: prijzen, betalingen en lidmaatschappen

U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze lidmaatschappen strikt persoonlijk en niet overdraagbaar of toewijsbaar zijn..

De personal training sessies dienen binnen 6 maanden na de datum van deze overeenkomst plaats te vinden. Indien de overeenkomst meer dan 10 sessies betreft, dienen de sessies binnen 12 maanden na de datum van de overeenkomst plaats te vinden.

Alle lidmaatschappen en training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van lidmaatschappen en personal training sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft.

Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen of lidmaatschappen die niet werden gebruikt. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma of lidmaatschap op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma, sessies of lidmaatschap niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Lidmaatschappen die per maand worden betaald worden stilzwijgend verlengd en zijn 1 maand voor einde lidmaatschap opzegbaar.

Artikel 4: annuleringen of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/ tijd registreren) of per email gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste of niet tijdig geannuleerde afspraken, online coaching sessies of online fitness sessies. Het is uw verantwoordelijkheid om al uw afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

B Voedingssupplementen

De voedingssupplementen die worden aangeboden in de webshop van More4u zijn produkten van Niche4health. De kosten voor verzending in België en landen binnen E.U. is 6.50 euro. U kan het pakket ook ophalen na afspraak op het adres : Noord-Brabantlaan 45, 2300 Turnhout.

C. PRIVACY POLICY

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens ?

More4u (hierna De Moor Jeannine of de verwerkingsverantwoordelijke)
Noord-Brabantlaan 45, 2300 Turnhout
BTW : BE0855505653
E-mail : info@more4u.be
telefoon : 0497/41.44.44

De Moor Jeannine is beheerder van de website www.more4u.webnode.be en https://more4u.virtuagym.com en bijgevolg verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze websites verzameld worden.

More4u hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op de website is dan ook beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Als je vragen hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, kan je contact opnemen met De Moor Jeannine door een email te sturen naar info@more4u.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en op welke manier ?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar More4u je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

  • jouw informatievraag (inclusief het maken van een afspraak);
  • een door jou gewenste dienstverlening (inclusief het ontvangen van onze nieuwsbrief).

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer en postcode) en je bericht. Voor het inschrijven op onze nieuwsbrief, verzamelen we alleen je e-mailadres. More4u geeft je daarbij de volgende garanties:

- Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt:

- Om de door jou gevraagde informatie te verstrekken; of

- Om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.

De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen?

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden (bijvoorbeeld netwerk van dienstverleners verbonden aan More4u (zoals www.virtuagym.com), die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Het is ook mogelijk dat deze derden in onze opdracht en in onze naam persoonsgegevens of andere informatie verzamelen. Wij verwijzen naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens in principe niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of internationale organisaties. Indien we dit uitzonderlijk toch zouden doen, zullen we alle mogelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn je rechten?

Je hebt steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens. Je heeft het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen. De mogelijkheden tot uitoefening van deze rechten gelden in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Je hebt tevens de mogelijkheid om op elk moment uit te schrijven op onze nieuwsbrief.

Om je rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met De Moor Jeannine door te mailen naar info@more4u.be

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

We nemen de nodige passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Confidentialiteit en geheimhouding van persoonsgegevens en andere informatie

We zijn ons bewust van het mogelijk gevoelige karakter van de informatie welke u ons in vertrouwen bezorgt. More4u zorgt er bijgevolg voor dat alle persoonsgegevens en andere informatie die je ons bezorgt met de hoogste confidentialiteit wordt behandeld en garandeert de geheimhouding ervan. We leggen strikte geheimhouding op als een absolute verplichting aan alle personen waarmee we samenwerken en we doen geen mededeling van enige informatie aan andere derden dan hierboven beschreven (onder Delen we je persoonsgegevens mee aan anderen), zowel mondeling als schriftelijk, zonder jouw voorafgaande toestemming.

Cookies

We maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee je je browser kunt herkennen tijdens het bezoek aan de website of tijdens opeenvolgende herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Je kan de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen. Wij verwijzen je graag door naar de officiële websites van de door jou gebruikte browser om dit verder te ontdekken.

Hyperlinks en verwijzingen
Op www.more4u.be of https://more4u.virtuagym.com of www.webnode.be word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. More4u beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak. Het bedrijf More4u aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten :

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de site.

https://more4u.cms.webnode.be/algemene-voorwaarden-en-privacy-policy/